Artykuły

Są podobne do nowości z dwoma wyjątkami: artykuły są podzielone na kategorie, a gdy moduł mod.articles.php umieści się wewnątrz strony sposób jego wyświetlania jest inny - przypomina mapę strony. Dla przykładu moduł artykułów został dodany do tej strony, a efekt jest widoczny poniżej...

Aby lepiej zorganizować sposób wyświetlania artykułów, warto stowrzyć własny zbiór linków do tych artykułów.

Atrybuty w HTML

03-09-2008 11:31:48

Większość atrybutów elementów składa się z par nazwa-wartość, rozdzielonych znakiem "=", zawartych w znaczniku otwierającym elementu, po jego nazwie. Wartość może być zawarta w pojedynczych lub podwójnych cudzysłowach. Przy niektórych wartościach cudzysłowy mogą pominięte (tylko w specyfikacji HTML, nie XHTML), jednak nie jest to zalecane, a wręcz praktyka taka uznana jest na niebezpieczną. W przeciwieństwie do atrybutów w postaci par nawa-wartość istnieją atrybuty mające wpływ na element poprzez samo ich zawarcie w znaczniku otwierającym (np. ismap atrybut dla znacznika img).

Znaczna część elementów może posiadać standardowe dla znaczników atrybuty: id, class, style, title, a także atrybuty związane z językiem lang i dir.

Atrybut id nadaje elementowi unikalny identyfikator. Może on zostać użyty przez arkusze stylów do sprecyzowania wyglądu tego elementu lub przez skrypty np. do zmiany jego zawartości. Atrybut class służy do sklasyfikowania elementów dla celów prezentacyjnych. Dokument HTML lub zbiór takich dokumentów może używać klasy class="stopka", sugerując, że powinny być one wyświetlone na dole strony w postaci stopki. Elementy posiadające taką klasę mogą otrzymać styl, dzięki któremu zamiast wyświetlać się w miejscu występowania w kodzie HTML, będą zaprezentowane na dole strony w postaci stopki.

Autor może użyć znacznika style, aby nadać styl konkretnemu elementowi w kodzie HTML. Dobrą praktyką jest jednak nadanie elementowi unikalnego identyfikatora id, odnosząc się prezentacji tego znacznika w arkuszu stylów. Czasem jest to jednak nieporęczne podczas szybkiego testowania wyglądu elementów. Atrybutu title używa się w celu dodania do elementu informacji tekstowej. W wielu przypadkach zawartość atrybutu title wyświetlana jest w postaci podpowiedzi, pojawiającej się na ekranie po najechaniu myszą na dany element. Wykorzystanie tych atrybutów może ułatwić znacznik span, należący do grupy tagów typu inline.

id="jakiesId" class="jakasKlasa" style="color:blue;" title="Hypertext Markup Language">HTML

Powyższy kod wyświetli niebieski napis HTML (najechanie wskaźnikiem myszy na skrót HTML powinno w większości przeglądarek wyświetlić podpowiedź z rozwinięciem skrótu).

Powrót